Ritueel misbruik in christelijke kring - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

Ritueel misbruik in christelijke kring

Rate this Entry
Uit verklaringen van diverse betrokkenen, zowel psychologen als slachtoffers, blijkt dat ritueel misbruik de christelijke deur niet voorbijgaat. Feiten en meningen op een rij.Missen


Volgens een hoogleraar op de afdeling religiestudies van de Universiteit Amsterdam, is de eerste traceerbare beschuldiging van ritueel misbruik zo’n 200 na Christus te dateren. Minicius Felix, een tot het christendom bekeerde Romein, vermeldt in de bron Octavius dat christenen van dit misbruik verdacht werden. “Sinds die tijd zijn het steeds de minderheidsgroeperingen in de samenleving die de verdenking op zich kregen.

De heksenjacht in de Middeleeuwen was daar een duidelijk voorbeeld van. Ook heksen zouden ondergrondse netwerken hebben en allerlei rituelen uitvoeren. Ritueel misbruik is dus niet direct te koppelen aan het satanisme.”


De hoogleraar geeft aan dat het geloof in satan al eeuwen bestaat. “Maar het satanisme als organisatie bestaat historisch gezien pas vanaf de 17e eeuw. De eerste satans missen werden georganiseerd door de hofdame La Voisin aan het hof van Louis XIV. Het is historisch aantoonbaar dat deze gruwelijke missen inderdaad hebben plaatsgevonden.

Er was seks tussen priesters en priesteressen er werden babyoffers gebracht. Leden van de hoge adel deden mee aan deze gruwelijkheden. Uiteindelijk is het netwerk opgepakt en zijn de betrokkenen ter dood veroordeeld.”
Joris-Karl Huysmans beschreef dit concept van de satans mis in 1891 zijn roman La-bas. De hoogleraar: “De satans mis werd een gewild onderwerp tot schrijven en tot het maken van films. De beelden zijn zo in het collectieve geheugen geglipt.”
Volgens hem is het zeker dat er vandaag de dag nog steeds satanistische groeperingen bestaan, ook in Nederland. “Maar er is ondanks alle pogingen nog nooit bewezen dat zij dingen doen die bij wet verboden zijn! Daarom moeten we uiterst voorzichtig zijn met welke beschuldiging dan ook.”Schuld


In Amerika begon in de jaren tachtig en negentig een hele hype rondom het onderwerp.
Bekend uit die tijd is het MacMartin Preschool-proces. Tegen de staf van deze school werden ruim tweehonderd aanklachten ingediend wegen seksueel ritueel misbruik. Veertig kinderen zouden ritueel zijn misbruikt in ondergrondse gangen. De archeoloog Gary Stickel schreef een gedetailleerd rapport over de tunnels die gevonden werden onder de school. Er werd echter niemand op heterdaad betrapt. Na een proces van zeven jaar werd de zaak begin jaren negentig uiteindelijk afgerond: de beschuldigden werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.


Ook in Nederland kwam het onderwerp begin jaren negentig op de agenda. In twee uitzendingen van Nova vertelden verschillende hulpverleners over cliënten met herinneringen aan ritueel misbruik. Er werden Kamervragen gesteld en Justitie stelde een speciale Werkgroep Ritueel Misbruik samen, die de situatie in Nederland ging onderzoeken. In 1994 concludeerde zij dat ritueel misbruik in Nederland niet te bewijzen valt. Wel deed ze een aanbeveling voor een speciaal Beraad dat dit verder zou moeten onderzoeken.Alternatief


Mensen die op jonge leeftijd zeer ernstig misbruik hebben meegemaakt, ontwikkelen soms een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, ook wel DIS of voorheen MPS genoemd. Onder psychologen en psychiaters is er steeds opnieuw discussie over deze diagnose en het waarheidsgehalte van de herinneringen die naar boven komen. De ‘believers’ geloven dat de herinneringen van de cliënten werkelijk waar kunnen zijn, of in ieder geval ten dele. ‘Non-believers’ nemen daar afstand van.
Wonderlijk


Een psychologe, die begin jaren negentig meewerkte aan de programma’s van Nova, denkt niet dat een nieuw ‘Beraad’ werkelijk zal helpen voor betrokken slachtoffers. “De wereld is er nog niet aan toe om deze gruwelijkheden te geloven. Bovendien zijn sommige verhalen ook niet waar of zijn er maar gedeelten waar. Het is niet de taak van een psychotherapeut om verhalen in de openbaarheid te brengen. Belangrijker is om deze mensen goed te behandelen, daar is nog te weinig aandacht voor!”


Het Alternatief Beraad kan zich de terughoudendheid van de psychologe goed voorstellen: “Veel hulpverleners spreken zich hier in het openbaar niet over uit, omdat dit hen kan schaden in hun beroepsreputatie. Maar als er ook maar een geringe kans bestaat dat ritueel misbruik werkelijk plaatsvindt, hebben we het wel over zeer ernstig en structureel georganiseerd geweld. Dat is reden genoeg dit verschijnsel te onderzoeken. We onderstrepen de noodzaak om meer aandacht aan de behandeling van slachtoffers te besteden. Inmiddels is een eerste aanzet tot een conceptprotocol voor behandeling terug te vinden op onze website. We nodigen hulpverleners uit daarop te reageren.”


De psychologe geeft aan dat ritueel misbruik wordt gerapporteerd door mensen uit alle lagen van de maatschappij, ook door cliënten met een christelijke achtergrond. Ook de christelijke psychologe Carla Hamoen heeft veel cliënten uit christelijke kring.
Zij richtte een speciale website voor overlevenden op. “Kerken hebben inderdaad een belangrijke verantwoordelijkheid en daarbij hoort ook het inschakelen van professionele hulpverleners die bekend zijn met ritueel misbruik en DIS. Deze mensen hebben langdurige steun en professionele begeleiding nodig. Mensen die naast hen durven blijven staan in hun pijn.”


Waar of niet waar, wat moeten christenen nu met al deze verhalen? De hoogleraar is duidelijk: “Neem deze verhalen volstrekt serieus als uiting van een heftig trauma en bied vervolgens hulp op alle mogelijke manieren. Maar kijk uit met het beschuldigen van allerlei mensen. Dit is één van de meest zware beschuldigingen die je kunt doen.”Aangifte


Als iemand aangifte doet van ritueel misbruik, moet de politie deze zaak voorleggen aan de Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Deze groep werd in 1999 opgericht omdat er in het strafrecht weinig aandacht was voor slachtoffers van zedendelicten in een afhankelijkheidrelatie. Alleen zaken met hervonden herinneringen, ritueel misbruik en herinneringen van seksueel misbruik voor de derde verjaardag, worden door de expertisegroep behandeld. In 2001/2002 werden er in totaal 30 zaken beoordeeld, drie daarvan gingen over ritueel misbruik. Het jaarverslag 2003/2004 is in voorbereiding.

Duidelijk is dat er niet vaak aangifte wordt gedaan van ritueel misbruik. Navraag bij de zedenpolitie in Utrecht leert dat in de afgelopen tien jaar de aangiften over ritueel misbruik op één hand de tellen zijn. Een zedenrechercheur: “Als er zo iemand bij ons komt, is het duidelijk dat er iets aan de hand is. We nemen de verhalen dus altijd serieus. We hebben alleen nog nooit een bewijs kunnen vinden.” Uit het jaarverslag van de expertisegroep blijkt dat niet ieder politiedistrict trouw melding maakt van dit soort aangiften.

Een rechercheur verwoordt het als volgt: “Vroeger zochten we zaken als ritueel misbruik tot op het bot uit: bouwtekeningen opvragen, buurtonderzoek, etc. Nooit met enig resultaat. Nu trachten we in dit soort zaken de bewijslast enigszins om te draaien. Laat de aangever maar met concrete aanknopingspunten komen.”


De psychologe adviseert haar cliënten nooit om aangifte te doen. “Door de ernst van het misbruik zijn mensen meestal niet in staat tot een betrouwbaar getuigenis. Vaak is er ook een enorm loyaliteitsgevoel naar de daders, vooral als die uit familiekring komen.”

“Besef dat deze mensen al vanaf hun babytijd systematisch kapot gemaakt zijn. Ze zijn met de dood bedreigd en hebben voor hun ogen mensen vermoord zien worden. Ze worden geïndoctrineerd en medeplichtig gemaakt.” Uit de verhalen die Visie hoorde voor dit artikel blijkt dat veel zaken verjaard zijn. Doordat sommigen zich pas op latere leeftijd herinneren wat er gebeurd is, zijn er bovendien weinig details voor onderzoek beschikbaar. Ook geven overlevenden aan dat de daders hun sporen zo goed wissen, dat er geen bewijs terug te vinden is.

Submit "Ritueel misbruik in christelijke kring" to del.icio.us Submit "Ritueel misbruik in christelijke kring" to Digg Submit "Ritueel misbruik in christelijke kring" to Facebook Submit "Ritueel misbruik in christelijke kring" to Google Submit "Ritueel misbruik in christelijke kring" to LinkedIn Submit "Ritueel misbruik in christelijke kring" to Pinterest Submit "Ritueel misbruik in christelijke kring" to Reddit Submit "Ritueel misbruik in christelijke kring" to StumbleUpon

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.